Privacy Policy

Introductie

Onze ondernemingen vinden uw privacy belangrijk. Wij hechten waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met praktijken inzake eerlijke informatie en toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij en onze dochterondernemingen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen die u ons verstrekt, of dat wij anderszins informatie kunnen verkrijgen of genereren die betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens").

U vindt landspecifieke informatie onder aan de pagina.

Omvang

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verkrijgen via onze normale bedrijfsactiviteiten, zowel online als offline, d.w.z. verzamelen in verband met verkoop en marketing, betrokkenheid van partners en leveranciers en relaties met investeerders. Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verkregen via onze website voor jobs, waarop de Privacyverklaring voor sollicitanten van toepassing is.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor uw gegevens is het bedrijf van de groep dat uw gegevens in eerste instantie heeft verzameld en de doelen en middelen voor het gebruik van uw gegevens heeft bepaald.

Als u vragen hebt over wie de Verantwoordelijke voor uw gegevens is of andere vragen over uw gegevens, kunt u contact opnemen met de privacy office van de groep via onderstaand email-adres

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen ons bedrijf: Bedrijfsfuncties die toegang tot uw gegevens vereisen om onze contractuele en wettelijke verplichtingen uit te voeren (verkoop, boekhouding, bedrijfsvoering, juridisch) of met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (marketing).

Derden: Wij kunnen derden gebruiken om namens ons diensten en functies te leveren of uit te voeren. We kunnen persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden om deze diensten en functies uit te voeren. Alle verwerking van die persoonsgegevens vindt plaats in opdracht van ons en is verenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden.

Zoals wettelijk vereist: We kunnen persoonsgegevens ook beschikbaar stellen aan openbare of juridische autoriteiten, wetshandhavingsmedewerkers en instanties, zoals vereist door de wet, inclusief het voldoen aan nationale beveiligings- of wetshandhavingseisen en aan instanties en rechtbanken in de landen waarin we actief zijn. Indien wettelijk toegestaan, kunnen wij persoonsgegevens ook vrijgeven aan derden (inclusief juridische adviseurs) wanneer dit nodig is voor het tot stand brengen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims, of om onze rechten op een andere manier af te dwingen, onze eigendommen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of indien nodig ter ondersteuning van externe controles, naleving en corporate governance-functies.

Fusies en overnames: Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een partij die de aandelen of activa vanons bedrijf geheel of gedeeltelijk verwerft in het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, of anderszins.

Gelieerde ondernemingen: Wij kunnen ook informatie overdragen aan en delen met gelieerde ondernemingen van onze vennootschap in overeenstemming met de geldende wetgeving

Internationale gegevensoverdracht

Omdat wij een wereldwijd bedrijf zijn met vestigingen in veel verschillende landen, kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen van een rechtspersoon in het ene land naar dat in een ander land om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonlijke informatie doorsturen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover nodig voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Binnen de Groep wordt persoonlijke informatie overgedragen met inachtneming van dezelfde regels en beveiligingsniveaus. Indien vereist, zullen overeenkomsten met betrekking tot gegevensoverdracht van kracht zijn om het noodzakelijke beschermingsniveau te waarborgen.

De Groep steunt op beschikbare juridische mechanismen om de legale overdracht van persoonlijke informatie over de grenzen mogelijk te maken. In de mate dat wij ons baseren op de standaardcontractbepalingen (ook wel de modelclausules genoemd), zullen wij aan deze vereisten voldoen, ook wanneer er een conflict is tussen die vereisten en deze kennisgeving.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of anderszins delen buiten de Groep, behalve:

met dienstverleners die wij hebben ingehuurd om in onze naam diensten te verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met dienstverleners die we contractueel hebben verboden de informatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat noodzakelijk is om die diensten namens ons te verrichten of om te voldoen aan wettelijke vereisten;

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;

voor onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten;

ter voorkoming van lichamelijk letsel of financiële schade; of

ter ondersteuning van de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze onderneming of activa (met inbegrip van faillissement).

Bewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang we een doorlopende relatie met u hebben of zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, meestal voor de duur van een contractuele relatie en gedurende een daaropvolgende periode, zoals wettelijk vereist of toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten

U hebt het recht om vrijelijk en zonder beperking, met redelijke tussenpozen en zonder bovenmatige vertraging of kosten een kopie te verkrijgen van alle gegevens die met betrekking tot u worden verwerkt.

U hebt het recht om rectificatie of actualisering van onjuiste of verouderde persoonsgegevens te verkrijgen.

U hebt recht op het wissen van persoonsgegevens.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij de verwerking bij wet verplicht is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, dient de verwerking te worden gestopt.

U hebt mogelijk het recht te verzoeken om portabiliteit van gegevens. Gegevensportabiliteit is de verstrekking van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare vorm, zodat deze eenvoudig kunnen worden overgedragen aan een ander bedrijf. Het recht op gegevensportabiliteit is onderhevig aan beperkingen, d.w.z. dat gegevensportabiliteit niet van toepassing is op papieren dossiers en geen afbreuk mag doen aan de rechten van anderen of gevoelige bedrijfsinformatie.

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan beslissingen louter gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming wanneer deze beslissingen rechtsgevolgen hebben of in significante mate van invloed zijn op u.

U hebt het recht om eerder verleende toestemming voor een specifiek doel in te trekken, indien toestemming de rechtsgrond vormt voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

We respecteren deze rechten en beschikken over processen om personen die gebruik wensen te maken van deze rechten te erkennen en te beantwoorden. U kunt deze rechten uitoefenen via uw lokale contactpersoon voor human resources of via onze Privacy Office (gebruikmakend van onderstaand email-adres).

Veiligheid

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die worden verwerkt veilig worden bewaard en we hebben passende technische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van de gegevens met betrekking tot:

Ongeoorloofde toegang

Oneigenlijk gebruik of openbaarmaking

Ongeoorloofde wijziging

Ongeoorloofde vernietiging of onopzettelijk verlies

Al onze medewerkers en derden die wij betrekken bij de behandeling van uw persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen over privacy en contactgegevens

Als u bezorgd bent over een vermeende schending van de privacywetgeving of andere regelgeving door ons, kunt u contact opnemen met onze Privacy Office (via het onderstaande email-adres).

Er zal een Privacy Officier beschikbaar worden gesteld om uw klacht te onderzoeken en u informatie te verschaffen over hoe uw vraag of verzoek zal worden afgehandeld.

Als we geen van uw verzoeken behandelen of u geen geldige reden geven waarom we dit niet kunnen, hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende instantie om een klacht in te dienen.

Wijzigingen van onze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen en bij te werken. Controleer regelmatig of u de meest recente kennisgeving hebt gelezen.

Toezichthoudende autoriteiten

Een lijst van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten is te vinden met behulp van het volgende link: National Data Protection Authority

Voor Europa kunt u uw lokale toezichthoudende autoriteit vinden op de volgende link: EU Authorities